داستانی از تابلوی شام آخر داوینچی

تابلوی شام آخر داوینچی

آورده اند که لئوناردو داوینچی موقع کشیدن تابلو “شام آخر” دچار مشکل بزرگی شد. او باید “نیکی” را به شکل عیسی و “بدی” را به شکل یهودا یکی از یاران عیسی که هنگام شام تصمیم گرفت به او خیانت کند, تصویر می کرد. کار را نیمه تمام رها کرد تا مدل های آرمانی اش را پیدا کند. روزی در یک مراسم همسرایی, تصویر کامل مسیح را […]