5 نکته ساده برای اینکه شنونده بهتری باشیم

شنیدن

اینکه یک سخنران خوب باشیم سخت است اما سخت تر از آن این است که یک شنونده ی خوب باشیم! در اینجا چند نکته ساده برای تقویت مهارت گوش دادن در خودمان را بیان میکنم. در واقع این نکات بسیار ساده شامل :